ДНЗ "Львівське ВПУ торгівлі та сфери послуг"

   Львівське вище професійне училище  торгівлі та сфери послуг засновано відповідно до наказу Львівської облспоживспілки від 23.10.1944р. під назвою Торгово - кулінарна школа. Першочерговим завданням школи була підготовка кваліфікованих робітників для підприємств громадського харчування та торгівлі м. Львова та Львівської області. 
     24.10.1966р. Торгово-кулінарна школа на основі наказу Міністерства торгівлі України та Комітету професійно - технічної освіти Львівської області реорганізована у Львівське професійне торгово - кулінарне училище.
     На підставі наказу Міністерства торгівлі України та Комітету професійно - технічної освіти від 12.06.1985р. торгово - кулінарне училище реорганізоване в СПТУ № 18 м. Львова. 
     З метою оптимізації мережі училищ області, вдосконалення змісту структури професійної освіти, покращення якості підготовки і зменшення витрат на підготовку кадрів на виконання наказу Міністерства освіти України та Комітету професійної освіти № 189 від 02.07.1993р. до СПТУ № 18 було приєднано ПТУ № 68. 
     На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 211 від 18.08.1996р. СПТУ № 18 м. Львова реорганізоване в ПТУ № 18 м. Львова. 
     Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.02.2005р. № 82, з метою пристосування до сучасних вимог і напрямків підготовки кваліфікованих робітників, училище було реорганізоване у Львівський професійний ліцей торгівлі та сфери послуг. 
      На основі наказу № 1854 від 30.12.2013р. «Про зміну типу та назви державного професійно – технічного навчального закладу» та наказу Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації від 17.01.2014р. №14 змінено тип та назву державного професійно-технічного навчального закладу “Львівський професійний ліцей торгівлі та сфери послуг” на державний навчальний заклад «Львівське вище професійне училище торгівлі та сфери послуг».
      Училище здійснює ступеневу первинну професійну підготовку кваліфікованих робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів на базі базової чи повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників із числа незайнятого населення відповідно до державних ліцензій за професіями: кухар, кондитер, офіціант, бармен, перукар, манікюрник, педикюрник, продавець продовольчих та непродовольчих товарів, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, контролер-касир, флорист, агент з організації туризму, агент з постачання.  Крім того, здійснюється курсове навчання, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працюючих робітників. 
     Оволодіти навиками професійної майстерності допомагають  кваліфіковані викладачі та майстри виробничого навчання. Серед високопрофесійного викладацького колективу училища є велика кількість викладачів з "великої літери". Серед них: Кіска М.Є.,  Хотинецька А. К., Мельник С. М., Клименко Н. І., Шевчук Р. Б., Драбінська Н.І.,  Колачник П.В., Пономаренко Н.О., Мина Н.А., Вардзаль Л.С. 
     Кадровий склад  педагогічного колективу налічує багато викладачів вищої категорії та викладачів, яким присвоєно педзвання "старший викладач", "викладач - методист", кандидат економічних наук, а також, майстри виробничого навчання, яким присвоєно педзвання "майстер виробничого навчання І категорії", "майстер виробничого навчання ІІ категорії". Викладачі та директор училища неодноразово були нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки України, а директор - знаком "Відмінник освіти". 
     Досвід  педагогічних працівників друкується у журналах "Профтехосвіта" та "Методичний вісник", а також вивчається на рівні області. 
     Створені всі умови, щоб ліцеїсти відпрацьовували практичні навики у навчальному булочному цеху, кухні - лабораторії, міні-ресторані, буфетах. Неодноразово наші ліцеїсти обслуговували високоповажних персон, які прибували до Львова. 
      Заслуговує великої уваги співпраця учнівського та педагогічного колективів з навчальними закладами інших країн(Польща, Німеччина, Словаччина). Адміністрація училища вважає пріорітетом вивчення іноваційних напрямів у підготовці кваліфікованих робітників. З цією метою запрошує для обміну досвідом роботи представників з навчальних закладів Польщі, Німеччини
     Наші випускники працевлаштовані тому, що ми готуємо спеціалістів, які мають попит на ринку праці. Після закінчення училища багато учнів продовжують навчання у вищих навчальних закладах та успішно працюють у престижних державних і приватних підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, зокрема у "Гранд - готелі", "Дністрі", "Жоржі", супермаркеті "Арсен", ТзОВ "Зубра - центр", мережі супермаркетів "Барвінок", ресторан "Колиба" та ін. 
     Ласкаво просимо до нас на навчання.
https://youtu.be/c1NGtRXiP08
 

     Lviv Higher ProfessionSchool of the Trade and Service Sphere is founded by order of  Lviv Regional union of Ukraine customer societies of Oct.23, 1944 as a Trade Culinary School. The main task of this school was to prepare qualified workers for the public catering trade enterprises in Lviv and Lviv region.
On the 24th of October, 1966 the Trade Culinary School on the base of the order of Ukraine Trade Ministry and professional technical education Committee of Lviv region  was reorganized in Lviv professional trade culinary school.
On the ground of the Ukraine Trade Ministry and professional technical education Committee of Lviv region order of June 12, 1985 trade culinary school was reorganized in a secondary vocational technical school №18 of Lviv.
On purpose to the optimization of school system in region, structure content  improvement of the professional education, quality improvement of the preparing and lessening expenses to prepare staff for the executing order of the Ukraine Trade Ministry and professional education Committee №189 of  July 2, 1993 the vocational technical school №68 was joined to the secondary vocational technical school №18.
On the ground of Education and Science Ministry of Ukraine order №211 of  Aug.18, 1996 the secondary vocational technical school №18 of Lviv was reorganized in vocational technical school №18 of Lviv.
According to the order of  Education and Science Ministry of Ukraine from Feb.3, 2005  № 82 in order to adapt to the present requirements and directions of the preparing qualified staff, the school was reorganized in Lviv Professional Trade and the Service Sphere Lyceum.
According to the order of  Education and Science Ministry of Ukraine from Dec.30, 2013  № 1854 Lviv Professional Trade and the Service Sphere Lyceum was renamed on Lviv Higher ProfessionSchool of the Trade and Service Sphere.
Lviv Professional Trade and the Service Sphere Lyceum is a state professional technical educational establishment of the second level accreditation. The Lyceum is a legal successor of the vocational technical school №18 of Lviv.
The school puts into practice the primary profession training of the qualified workers, as a rule, among the graduates of general educational establishments on the base of the basis or complete secondary education, and also the training and re-training and the extension of the workers among the unoccupied population acсording to the state license by professions:  Besides that the school realizes the course studying, training, re-training and extension of the school staff.
Our qualified teachers and industrial training masters  help to gain the profession skills. Among them we can mention Kiska M.Ye., Khotynets’ka A.K., Mel’nyk S.M, Shevcuk R.B,  Drabinska N.I, Kolachnyk P.V., Ponomarenko N.O., Myna N.A., Vardzal L.S.
The engineering pedagogical staff  numbers many teachers of the higher category, and the teachers that have a status of the “Senior teacher”, “Methodist teacher”, Candidate of  economic science and also masters of the  industrial training that has pedagogical status of “The Industrial Training Master” of the first category and “The Industrial Training Master” of the second category. Teachers and the director of the school were remunerated of the Education and Science Ministry of Ukraine charters.
The engineering pedagogical worker’s experience is published in magazines “Proftekhosvita” and “Metodychnyi Visnyk” and also is learnt on a level of region.
All conditions are created for pupils of the school to work practical skills in an educational baker’s, kitchen-laboratory, mini-restaurant, buffets. More than once our pupils served highly respected persons arrived to Lviv.
The collaboration of the pupil and teacher staff with the educational establishments of other contries (Poland, Germany, Slovakia) deservs a great attention. The school adminisration considers the priority of the innovation directions studing in the preparing qualified workers. On this purpose the school welcomes to the work experience changing representatives of schools from Poland, Germany.
Our graduates have works because we prepare specialists that have a demand on the labour market. After graduating from the Lyceum many pupils continue their study at the higher educational establishments and successfully work in the prestige state and private enterprises of the trade and restaurant management, for example, in such hotels as “Grand-hotel”, “Dnister”, “Zhorzh”, supermarket “Arsen”, “Barvinok”, limited liability company “Zubra-center”, restaurant “Kolyba” and others.
Welcome to us.